Behandelovereenkomst logopedie

Waarom een behandelovereenkomst?
U komt naar de logopedie, omdat u of uw kind een hulpvraag heeft. In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (u) en de hulpverlener (de logopedist) vastgelegd. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Behandel- en oefenafspraken

De behandeling zal in principe plaatsvinden in de praktijk of, indien nodig, aan huis met een frequentie van 1 a 2 maal per week. De behandeling duurt 30 minuten, waarvan wij 25 minuten samenwerken en 5 minuten besteed wordt aan verslaglegging en administratie. Bij specifieke behandelingen (preverbaal en stotteren) duurt de behandeling 60 minuten.

Van u verwacht ik een actieve deelname en het opvolgen van de adviezen in belang van het effect van de behandeling. Ouders dienen minimaal 50% aanwezig te zijn bij de behandelingen.

Na het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt. Na een aantal behandelingen evalueren we samen hoe het is met uw hulpvraag. Als het nodig is, passen we de doelen en het behandelplan in overleg aan. Eventuele audio- en video-opnames worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt.

Betalingsvoorwaarden:
Logopedie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat logopedie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor 18 jaar en ouder betekent dit dat de kosten van onderzoek/ behandeling eerst vanuit het eigen risico betaald worden. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. In de informatiemap in de (neven)vestiging(en) praktijk vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Bereikbaarheid
De logopediepraktijk is op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend en elke werkdag telefonisch bereikbaar op 06-55802456.
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.
Bij ziekte belt u zo spoedig mogelijk met de praktijk, er zal dan geen verzuimnota worden gestuurd.
Afmelden kan: – telefonisch op nummer 06- 55802456, per voicemail, sms of whatsapp. Ook kunt u per email afmelden op logopediepraktijk@sijbinga.nl.

Kwaliteitstoets
Sinds augustus 2014 is het mogelijk dat logopediepraktijken gecontroleerd worden op de kwaliteit van hun zorg. Dit wordt onderzocht door een onafhankelijk bedrijf. Uw patiëntgegevens kunnen dan worden bekeken en worden beschermd door de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Met de ondertekening van dit formulier geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn.

Klantervaringsonderzoek (KEO)
In de praktijk wordt een klantervaringsonderzoek uitgevoerd. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, dan heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is goed beschermd.

Klachtenregeling  
Heeft u een klacht over de logopedie? Dan probeer ik deze eerst met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt in de praktijk en via de klachtenregeling van onze beroepsvereniging (NVLF) lezen om te zien wat u, als cliënt, kunt doen: https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten/klachten .

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Bewaartermijnen patiëntgegevens
Wij zijn verplicht een dossier bij te houden met daarin uw (behandel-) gegevens. Het dossier moet gedurende 15 jaar worden bewaard. Bij kinderen geldt dat de bewaartermijn eigenlijk pas ingaat als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Na de bewaartermijn zullen we uw dossier vernietigen.

Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling
Volgens de wet heb ik uw toestemming nodig om mondeling en/of schriftelijke informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en directe betrokkenen anders dan uw huisarts / verwijzer. Dit gaat in overleg met u. Door pagina 3 van deze behandelovereenkomst te tekenen geeft u  hiervoor toestemming.

Ik hoop op een prettige samenwerking. Het origineel van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en een kopie van het originele exemplaar is voor uzelf.

Download hier de behandelovereenkomst.