De Praktijk

Verwijzing voor logopedie

  • Afspraken worden bij voorkeur telefonisch gemaakt.
  • Voor u een afspraak kunt maken voor een logopedisch consult heeft u (of uw kind) meestal een verwijsbrief nodig van de behandelend arts (huisarts, jeugdarts, tandarts, orthodontist, neuroloog etc.). Wanneer u als ouder niet zeker bent of de spraak/taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, kunt u kijken op de website logopediewijzer.nl. Deze website is een initiatief van 9 logopedisten uit Zeeuws Vlaanderen naar aanleiding van het vervallen van screening door de schoollogopediste.
  • Ook kunt u ook zelf naar de huisarts gaan en vragen om een verwijzing voor een logopedisch onderzoek.
  • Sinds 2011 kunt u in principe zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is ‘direct toegankelijk’. Verzekerden bij CZ hebben wel altijd een verwijsbrief nodig.

Eerste afspraak

Wat moet u meenemen (dit geldt voor degene die logopedisch behandeld wordt)

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake gesprek.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een  behandelovereenkomst gesloten  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Meestal is de frequentie één keer per week.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. De logopedische behandeling en de gang van zaken op school/ peuterspeelzaal kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Ook kan er samengewerkt en/of overlegd worden met een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, jeugdarts, psycholoog of andere discipline zodat het kind optimaal begeleid kan worden.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, wordt u verzocht om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij mij af te zeggen, om te voorkomen dat de behandeling bij u in rekening wordt gebracht. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgeven. Dit kan telefonisch (per voicemail, sms of app) of per e-mail.

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.  

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben? De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen? Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.